Përgatitja e Nivelizimit ( Ybercukit ) për ndërtime të larta dhe ndërtime te ulëta banimi, si në vijiim : paralelisht bëhet hidro e termo izolimi i dyshemeve në Styropor dhe Styrodur të cilësisë Evropiane dhe Hidro Izolimi në ( PVC ).